Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Shree Saraswati Stotram Lyrics

No comments :
Saraswati Devi Slokas, Goddess Saraswati Ashtakam, 12 names of Saraswati, Shree Saraswati Stotram, Shri Saraswathi Stotram, Saraswati Puja, Shree Saraswati Lyrics, Saraswati Stotram, Sri Panchami 2015, 12 Names of Goddess Saraswati, Saraswati Dwadasha namavali Lyrics, Saraswathi Devi Stotram, Goddess Saraswati Stuthi, Sree Saraswati Ashtakam, Saraswati Stotrams - Saraswati Mantrams, Saraswati Slokas, Vasant Panchami, Saraswati Stuti, Saraswati, Goddess Devi Stotram, Saraswati Stotram

Saraswati Stotram chant on three times a day i.e at early morning, afternoon, and evening will fulfill the dreams.

1  Saraswati tviyam drusta Veenapusthaka dharini
   Hamsavaha samayuktha Vidyaadanakari mama.

2  Prathamam Bharathi nama Dwithiyam cha Saraswati
   Truthiyam Sharadadevi Chathurtham Hamsavahana.

3  Panchamam Jagathi kyatham Shastam Vageswari tatha
   Koumari Sapthamam proktham Astakam Brahmacharini.

4  Navamam Bhuddi dhatri cha Dashamam varadayini
   Ekadasham Kshdra ghanta Dwadasham Bhuvaneswari.

5  Brahmi dwadasha naamani Trisandyam yah pate narah
   Sarva siddikari tasya Prasanna Parameswari
   Same vasathu gihvagre Brahmarupa Saraswati.

Shree Saraswati Stotram Lyrics

Prathamam means first, Dwithiyam means Second, Truthiyam means three, Chathurtham means four, Panchamam means Five,
Shastam means Six, Sapthamam means Seven, Astakam means Eight, Navamam means Nine, Dashamam means Ten,
Ekadasham means Eleven, Dwadasham means Twelve.

No comments :

Post a Comment