Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Shri Saraswathi Stotram

No comments :
Basara Saraswathi Stotram, Sree Saraswati Ashtakam, Saraswati Stotram, Vasant Panchami, Basara Stotram, Goddess Saraswati Stuthi, Basara Saraswati Stotra, Saraswati Stuti, Saraswati Stotram, Saraswati Devi Slokas, Saraswati Puja, Saraswati, Goddess Devi Stotram, Sri Saraswathi Stotram, Goddess Saraswati Ashtakam, Saraswati Devi Ashtakam, Saraswati Slokas, Saraswati Stuti Lyrics

Shri Saraswathi Stotram


1  Vihitha Namaskara Sharanyam Sukhapradam
   Omkara Putitha Namarchanam Shubapradam
   Purskara Sahitha Darshanam Phalapradam
   Basara Kshetra Devim Baja Sarswathi Mataram.

2  Panchamrutham Abishekena Kamitha Phaladayikam
   Naivedya Nivedanena Sakalartha Sadhikam
   Neerajana Dharshanena Sakalartha Sadhikam
   Basara Kshetra Devim Baja Sarswathi Mataram.

3  Tava Padabja Sparshanam Papaharanam
   Tava katksha Vikshanam Roga Nivaranam
   Tava Mantrakshata Rakshanam Shubakaranam
   Basara Kshetra Devim Baja Sarswathi Mataram.

4  Namosthu Vedavyasa Nirmitha Prathishitayi
   Namosthu Mahalakshmi Mahakali Samethayi
   Namosthu Astatirtha Jalamahimanvithayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

5  Namosthu Godavari Thata Nivacinyi
   Namosthu Krupakatksha Svarupayi
   Namosthu Smruthimatra Prasannayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

6  Namosthu Manohara Pushpalamkruthayi
   Namosthu Gnanamulalyi Gnana Gamyayi
   Namosthu Gurubhakthi Rahasya Prakatithayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

7  Namosthu Mandala Dikshabiksha Mahadathyi
   Namosthu Mahamantra Tantra Pravinayi
   Namosthu Sahasrara Chakra Nilayayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

8  Namosthu Sarvapapa Samharikayi
   Namosthu Yogi Yoginigana Samsevithayi
   Namosthu Sakala Kalyana Shubhadayi
   Namosthu Basara Kshetre Vilasithayi.

9  Ramadasena Virachitha Idampatathe Bhaktimanarah
   Vidyam Shreyo Vipula Soukyam Prapothni.

No comments :

Post a Comment