Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Astadasha Shakti Peetha Stotram

No comments :
Goddess Devi Stotra, Goddess Shakti Stuti, Astadasha Shakti Peetam, Sree Shakti Stuti, Shakti Stuti Lyrics, Shakti Devi Stuti, 18 Peetam, Shakti Slokas, Shakti Devi Slokas, Goddess Shakti Stuthi, 18 Shakti Peetam

Lankaayam Shankari devi, Kamakshi Kanchikapure
Pradyumne Shrungala devi, Chamundi Krouncha pattane

Alampure Jogulamba, Srishaile Bhramarambika
Kolha pure Mahalakshmi, Mahurye Ekaveerika

Ujjainyam Mahakali, Peetikayam Puruhutika
Odyayam Girijadevi, Manikya Dakshavatake

Harikshetre Kamarupa, Prayage Madhaveshwari
Jwalayam Vishnavidevi, Gaya Mangalya gourika

Varanasyam Vishalakshi, Kashmireshu Saraswati
Ashtadasha Supetani, Yogina mapi durlabham

Sayamkale pate nityam, Sarvashatru Vinashanam
Sarva rogaharam Divyam Sarvasampatkaram Shubham.

Astadasha Shakti Peetha StotramNo comments :

Post a Comment