Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Lord Shiva Ashtakam

No comments :
Linga Astakam, Lord Shiva Songs, Lord Shiva Astakam, God Shiva, Lord Shiva Lyrics, Lord Shiva Ashtakam Lyrics, Lord Shankara Ashtakam, God Shankara Ashtakam, Ashtakam, Lingastakam 

1. Brahmamurari surarchita lingam - Nirmalabhasita shobhita lingam
   Janmaja duhkha vinashaka lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

2. Devamuni pravararchita lingam - kamadhahana karunakara lingam
   Ravana darpa vinasana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

3. Sarva sugandhisulepita lingam- Buddhi vivardhana karana lingam
   Siddha surasura vandita lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

4. Kanaka mahamani bhushita lingam - Phanipati vestitha sobhita lingam
   Daksa suyagna vinashana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

5. Kunkuma chandana lepita lingam - Pankaja hara susobhita lingam
   Sanchita papa vinasana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

6. Devaganarchita sevita lingam - Bhavai-rbhaktibhireva cha lingam
   Dhinakara koti prabhakara lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

7. Astadaloparivestitha lingam - Sarvasamudbhava karana lingam
   Ashtadaridra vinashana lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

8. Suraguru suravara pujita lingam - Suravara puspa sadarchita lingam
   Paramaparam paramatmaka lingam - Tat-pranamami sadashiva lingam.

9. Lingastakamidam punyam - Yah pate chiva sannidhau
   Sivaloka mavapnoti - Shivena saha modate.

Lord Shiva Ashtakam

No comments :

Post a Comment