Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Lakshmi Ashtakam

No comments :
Goddess Devi Stotram, Goddess Lakshmi Ashtakam, Laxmi Astakam, Lakshmastakam, Sree Lakshmi Ashtakam, Lakshmi Ashtakam Lyrics, Lakshmi Devi Ashtakam, Lakshmi Slokas, Lakshmi Devi Slokas, Goddess Lakshmi Stuthi, Lakshmashtakam,Lakshmi Devi

1. Namstestu Mahamaye - Shripeete Surapujite
   Sankhachakra Gadahaste - Mahalakshmi Namostute.

2. Namaste Garudarude - Dolaasura Bhayankari
   Sarva Papahare Devi - Mahalakshmi Namostute.

3. Sarvajne Sarvavarade - Sarvadushta Bhayankari
   Sarvadukha Hare Devi - Mahalakshmi Namostute.

4. Sidhibudhi Prade Devi - Bhukti Mukti Pradayini
   Mantramurte Sada Devi - Mahalakshmi Namostute.

5. Adyantarahite Devi - Aadishakte Maheswari
   Yogagne Yogasambhute - Mahalakshmi Namostute.

6. Stula Sukshma Maharoudre - Mahashakte Mahodare
   Maha Papahare Devi - Mahalakshmi Namostute.

7. Padmasana Sthite Devi - Parabhrahma Swarupini
   Paramesi Jaganmatar - Mahalakshmi Namostute.

8. Swetam Baradhare Devi - Nanalankara Bhushite
   Jagasthite Jaganmatar - Mahalakshmi Namostute.

9. Mahalakshmi Aashtakam Stotram - Yah Pate Baktimaannarah
   Sarvasidhi Mavapnoti - Rajyam Prapnoti Sarvada.

10. Ekakale Patenityam - Mahapapa Vinashanam
    Dwikalam Yah Patennityam - Dhanadhanya Samanvitaha.

11. Trikalam Yah Patennityam - Mahashatru Vinashanam
    Mahalakshmir Bhavennityam - Prasanna Varadaa Shuba.

Lakshmi Ashtakam

No comments :

Post a Comment