Hind Utsav will give you Hindu festivals importance and celebration procedures.

Ganesh Slokas

No comments :
Lord Ganesh Slokas, Vinayaka Slokas, Lord Ganesh, Ganapathi Slokas, Lord Ganapathi, God Vinayaka, Vigneshwara Slokas, Lord Vignesh

1. Shuklaambara Dharam Vishnum - Shashi Varnam Chatur Bhujam
   Prasanna Vadanam Dhyaaye - Sarva Vighna Upashaanthaye.

2. Aagajanana Padmarkam - Gajanana Maheswaram
   Anekadantam Bhaktanam - Ekadanta Upasma he.

Ganesh Slokas

No comments :

Post a Comment